top of page

Hållbarhet

Italgraf Media är en helhetsleverantör inom grafisk produktion och vår hållbarhetsprincip är lika enkel som den låter: 

Det handlar om att en produkt ska tillverkas på bästa möjliga sätt och det görs genom att medvetet göra bättre val.

 

Det bästa sättet är att göra det tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.

Steg för steg, produktion för produktion. Det är i slutänden kunden som bestämmer, men vi hjälper kunden att välja rätt och kommer med förslag på alternativ som ger minsta möjliga påverkan för varje enskild produktion. I alla våra offerter så har vi som alternativ ett erbjudande för bästa möjliga miljöval för aktuell produktion.

Grön planta

italgraf medias Uppförandekod

För att tydliggöra vårt arbete har vi satt upp en uppförandekod. Denna beskriver våra etiska värderingar och regler kring vårt miljöarbete.

På våra kontor så gör vi det vi kan för att arbeta hållbart som exempelvis sorterar papper, plast, färgpatroner och kartong. En annan viktig parameter är hur våra leverantörer ser på och arbetar med hållbarhet. För att samarbeta med oss så behöver man uppfylla våra riktlinjer. 

 

Våra samarbetspartners ska dela vår uppfattning om uppförandekod och miljöansvar. 

Gemensamt för våra leverantörer är att  alla på olika sätt jobbar aktivt med att förbättra sitt miljöarbete. Det ska finnas en social hållbarhet en ”code of conduct” som man följer. 

 

Vår  uppförandekod grundar sig på våra värderingar kring våra principer för mänskliga rättigheter, arbetsmetoder, miljö och korruption och ger vägledning i hur våra medarbetare ska agera och fatta korrekta beslut i vardagen. I alla våra externa och interna relationer ska vi följa våra etiska normer när vi möter kunder, affärspartners, underleverantörer och kollegor.


Detta innebär exempelvis  att våra leverantörer följer miljölagar och miljöbestämmelser som tillämpas i respektive verksamhetsland. Att leverantören källsorterar avfall och verkar för återvinning av material och energi i möjligaste mån.


Det kan också handla om löner som är lagstadgade som minimilöner, anställningtrygghet, vilket betyder att man har sin personal anställd inom längre perioder eller att man har rätt till  föräldrarledighet enligt landets rådande lagar och att man har rätt att komma tillbaka efter föräldrarledigheten.

Vår Process

 • Vägledning - Erbjuda vägledning tidigt i processen

 • Mål - Sätta upp mål och mäta resultat

 • Processer - Vidareutveckla processer, system, medarbetare och kundrelationer

 • Bra val - Fatta välgrundade beslut om produkter, material, förpackningar och transporter

 • Samarbete - Samarbeta med våra kunder för att minska förbrukningen av våra resurser

 • Lönsamhet - Arbeta på ett långsiktigt och ekonomiskt effektivt sätt

Cluster av pinjeträd

italgraf medias modell

 • Vi eftersträvar ökad transparens och kunskapsspridning.

 • Vi bryr oss om våra kunders hållbarhetsarbete.

 • Vi lovar att alltid ge vägledning för väl genomtänkta beslut.

 • Miljöarbetet är en ständigt pågående process och vi söker  hela tiden nya vägar mot en än mer klimatsmart process.

 • Vi vill samarbeta med våra kunder för att proaktivt hantera miljörisker och hitta förbättringsmöjligheter.

375.png

Certifikat och Medlemskap

 • Våra samarbetspartners har en avgörande roll i vårt arbete. Vi jobbar enbart med leverantörer som har samma syn som oss på dessa frågor. Vi uppmuntrar alltid våra kunder till att välja det mest klimatneutrala produktions-alternativet såsom t.ex FSC, Svanen eller Gröna transporter med speditörer som erbjuder Lastbilar, tåg eller båtar som har nödvändiga certifikat.

 • Nedan presenteras ett urval av olika medlemskap och initiativ som vi kan erbjuda genom våra leverantörer:

 • Ett flertal av våra leverantörer är dessutom certifierad enligt ISO 9001 och 14001.

 • Som den helhetsleverantör vi är så är vi väl medvetna om att princip allt som produceras påverkar miljön. Vårt hållbarhetsarbete handlar om att minska miljöpåverkan. Vi jobbar hela tiden för att bli bättre, det är en del av processen och i en förlängning så är vårt mål att kunna mäta vår klimatpåverkan genom Carbon footprint (co2).

Svanen

Svanen (nordisk miljömärkning) ser till helhetsperspektivet i miljöfrågan och syftar till att minska miljöbelastningen och skapa ett mer hållbart samhälle. Detta uppfylls genom de högt ställda kraven på våra processer, råvaror och kemikalier. Genom att välja en Svanenmärkt trycksak har du valt en av de bästa miljöanpassade produkterna på marknaden. Vårt mål är att under 2020 producera minst 50% av våra produktioner med Svanenmärkning.

FSC®

Forest Stewardship Council® är ett internationellt märkningssystem som främjar ett hållbart skogsbruk utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.Välj ett FSC®-papper och du får en garanti på att det kommer från ett hållbart skogsbruk. Alla våra leverantörer kan erbjuda en produktion med denna märkning.

Rainforest Alliance är en ideell organisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för en hållbar utveckling, genom att påverka markanvändningsmetoder, affärsseder och

kundbeteenden. 

Rainforest Alliance arbetar med att sprida bra jordbruksmetoder. 

Grödor som har producerats på certifierade odlingar får använda organisationens märkning.

Rainforest

Alliance

BSCI

BSCI, The Business Social Compliance Initiative, är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan. Organisationen bakom BSCI heter Amfori. Företag samarbetar för att underlätta för medlemmar och leverantörer genom samstämmiga krav och samma förbättringar. Alla leverantörer förbinder sig att följa uppförandekoden.

Avskogningsförordningen, EUDR

EU’s avskogningsdirektiv har tagit fram en förordning som kommit till för att förhindra avskogning och skogsförstörelse. Förordningen börjar gälla den 30 december 2024 för stora företag, och den 30 juni 2025 för medelstora, små och mikroföretag. EU-definitionen av stora företag är företag som sysselsätter fler än 250 personer och vars årsomsättning överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning överstiger 43 miljoner euro per år.

Kortfattat så innebär detta att bokförlag för varje enskild tryckt bok ska kunna redovisa var skogsråvaran kommer från. Inte bara vilka pappersbruk som levererat material till boken utan man ska också kunna redogöra för GPS-koordinaterna för de område där träråvarorna hämtats.
Varje papperskvalitet i varje bok, tex överdragsspapper, pärmpapp, inlagepapper, tilldelas ett DD- nummer som alltså går att spåra uppströms via tryckeri och pappersbruk ända till skogsområdet där träden stod. En produkt kan alltså ha fler än ett DD-nummer.

 

Exakt hur lagen kommer ställas och hur detta ska redovisas är inte slutgiltigt bestämt men branschens pappersleverantörer och tryckerier har både skäl och motivation att styra upp processerna kring detta. Till dess att förordningen är klubbad och implementerad så följer vi utvecklingen noga.

bottom of page